Garantie Bepaling

logo klein

Allure Verlichting VOF. Inschrijfnummer K.v.K. 060 84342 te Enschede

  1. Allure Verlichting zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen q. werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
  1. Allure Verlichting staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt de fabrieksgarantie na levering
  1. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Allure Verlichting zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen van deze Indien voor de geleverde materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Allure Verlichting zal de wederpartij hierover informeren.
  1. Allure Verlichting garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft
  1. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Allure Verlichting kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

  1. Buiten de expliciet overeengekomen q. door Allure Verlichting gegeven garanties aanvaardt Allure Verlichting geen enkele aansprakelijkheid.
  1. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Allure Verlichting slechts aansprakelijk voor directe Iedere aansprakelijkheid van Allure Verlichting voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
  1. Indien Allure Verlichting aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Allure Verlichting te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Allure Verlichting  niet uitkeert of de schade niet onder een door Allure Verlichting gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Allure Verlichting  beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.

StandaardFabriekgarantie

Allure eigen fabricaat Product afhankelijk

Allure Impressions 2 jaar

Faro Verlichting      2 jaar

 

 

Allure Verlichting |Handelsweg 6 |7641AC Wierden|0546 -579005

www.allureverlichting.nl  info@allureverlichting.nl